ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ข่าวการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

รับสมัครถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00–16.00 น. ที่สำนักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารจรัดสุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-872-1340

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61 – 1 ก.พ.62


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025