Preloader
 

ปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร

.

.

อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร สำหรับการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

.

.

.

.

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่

Facebook : ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มก.