รายละเอียดการรรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รุ่น 15)
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-------------------------------------------------------

หลักสูตร:                        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) แผน ข

จำนวนที่รับเข้าศึกษา:   20 คน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา:

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
  • เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐหรือภาคเอกชน มีตำแหน่งหน้าที่ในฐานะหรือเทียบเท่าหัวหน้างาน/แผนก/ฝ่าย/กอง หรือ
  • เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในฐานะเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับใบสมัคร

1. ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดหลักสูตร ได้จากเว็บไซต์http://www.aec.agr.ku.ac.th    และชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท หรือ
2. ขอรับชุดใบสมัคร และชำระค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท ที่สำนักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  

การรับใบสมัคร

1.  ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดหลักสูตร ได้จาก

      Download ใบสมัคร
      Download รายละเอียดประกอบการสมัครรายละเอียดการรับ
      Download เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร

2. สมัครและชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท
    ที่สำนักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร
    ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้น 4 อาคารจรัดสุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-872-1340

การสมัคร

     ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง 
     พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 500 บาท 
     ที่สำนักงานโครงการฯ ทุกวัน  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
     เวลา 09.00 - 16.30 น. หรือสมัครทางไปรษณีย์*

     * การสมัครทางไปรษณีย์ โปรดศึกษารายละเอียดที่  http://www.aec.agr.ku.ac.th

กำหนดการ

รายการ

กำหนดการ

วันรับสมัคร           - การสมัครด้วยตนเอง
                           - การสมัครทางไปรษณีย์ นำฝากตามฟอร์มใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)

บัดนี้ – 31 มกราคม 2562 ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00–16.00 น.
(ทางไปรษณีย์ ถึง 25 มกราคม 2562)

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

12 กุมภาพันธ์ 2562

วันสอบข้อเขียน
            -  ส่งเสริมการเกษตร
            -  พัฒนาการเกษตรและชนบท
            -  นิเทศศาสตร์เกษตร

9 มีนาคม  2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

18 มีนาคม  2562

วันสอบสัมภาษณ์

23 มีนาคม  2562

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

22 เมษายน 2562

วันกรอกข้อมูลประวัตินิสิตและลงทะเบียนเครือข่ายนนทรี
กับบัณฑิตวิทยาลัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต

1-10 พฤษภาคม 2562

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร

1-10 พฤษภาคม 2562

วันรายงานตัวเข้าศึกษา

นัดหมายภายหลัง

วันปฐมนิเทศ

นัดหมายภายหลัง

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1

กรกฎาคม 2561

 

หมายเหตุ : กำหนดการหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานที่ติดต่อสอบถาม

         สำนักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
         ชั้น 4 อาคารจรัดสุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-872-1340

    

Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025