วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาส่งเสริมการเกษตร และนิเทศศาสตร์เกษตร รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ก็ยังมีบทความในสาขาการเกษตร ซึ่งรูปแบบของวารสารที่นำเสนอจะเป็นรูปแบบของวารสารอิเล็คโทรนิคส์ (e-Journal) มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ และอาจมีการออกเพิ่มเติมในวาระพิเศษต่างๆ
 
รายการ VDO บริการวิชาการ ในโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
 
รายการ ตัวอย่างงานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศสาสตร์เกษตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 
บทความพิเศษเส้นทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาส วันครบรอบ 25 ปี ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
     

e-Extension เพื่อการส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ agr.aec@ku.ac.th โทรศัพท์ 0 2579 1025