บุคลากรภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรอาจารย์ ดร. ธานินทร์  คงศิลา
หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา  ศรีสุวรรณ
รองหัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย  ทองดีเลิศ

รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี  รังสิภัทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา  สุขประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนามาศ  ตรีวรรณกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์  เลิศศิริ

อาจารย์ ดร. เมตตา  เร่วขวนขวาย

อาจารย์ ปพิชญา  จินตพิทักษ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวดี  ศรีบุญเรือง

อาจารย์ ดร. ชลาธร  จูเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร. จำนงลักษณ์  อุดมเศรษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025