บุคลากรภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรนาย เสถียร  แสงแถวทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นาย ภคิษฐ์คมณ์  แสงตรีเพชรกล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว มณินทร  เดชแห้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาว กรรณิกา  พุ่มสาหร่าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง คำผง  ผลจันทร์
แม่บ้าน
Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025