Preloader
 

คลังเก็บ: Team Member

Team Member Detail

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ หัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.ชลาธร จูเจริญ
อ.ดร.ชลาธร จูเจริญ รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง
ผศ.ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย
อ.ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.สุพัตรา  ศรีสุวรรณ
ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ รองหัวหน้าภาควิชา
รศ.ดร.พิชัย  ทองดีเลิศ
รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ
รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล
อ.ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.ดร.ธานินทร์  คงศิลา
ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล อาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ดร.นริศรา อินทะสิริ
อ.ดร.นริศรา อินทะสิริ อาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ดร.เศกศักดิ์ เชยชม
อ.ดร.เศกศักดิ์ เชยชม อาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ดร.ปรีดา สามงามยา
อ.ดร.ปรีดา สามงามยา อาจารย์ประจำภาควิชา
นายเสถียร   แสงแถวทิม
นายเสถียร แสงแถวทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณินทร  เดชแห้ว
นางสาวมณินทร เดชแห้ว นักวิชาการศึกษา
นางสาวกรรณิกา พุ่มสาหร่าย
นางสาวกรรณิกา พุ่มสาหร่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายภคิษฐ์คมณ์   แสงตรีเพชรกล้า
นายภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.สหภาพ  ศรีโท
ว่าที่ ร.ต.สหภาพ ศรีโท นักวิชาการเกษตร
นางสาวสวรรญา  แย้มวันเพ็ง
นางสาวสวรรญา แย้มวันเพ็ง ผู้ปฏิบัติงาน
นางคำผง   ผลจันทร์
นางคำผง ผลจันทร์ แม่บ้านประจำภาควิชา