ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรปณิธาน
            มุ่งผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง และ ชี้นำสังคมภาคเกษตรและชนบท ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์
            1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ที่มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณใน วิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและชี้นำสังคมภาคเกษตรและชนบท
            2. สร้างสรรค์งานวิชาการและพัฒนางานวิจัยสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนา ที่เน้นงานวิจัยภาคสังคมเกษตรและชนบท
            3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
            4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่นิสิต

พันธกิจ
            เป็นผู้นำของการจัดการศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากการสร้างสรรค์งานวิชาการและพัฒนา งานวิจัยที่มีคุณภาพ


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025